Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening/mededeling
 2. 2

  Besluit

  NVT

  De voorzitter verwijst naar de brief die hij ontvangen heeft d.d. 2
  januari 2023 van raadslid Ellis inzake zijn verzoek om zijn tijdelijk
  ontslag te verlengen op grond van artikel Ya 13 en X 10 lid 2 van de
  Kieswet en artikel 120 WolBES. Vanwege gezondheidsredenen heeft
  dhr. Ellis in september tijdelijk ontslag aangevraagd en zou hij na de
  wettelijke termijn van zestien weken automatisch terugkeren tot de
  eilandsraad. Hij heeft echter om verlenging gevraagd wat concreet
  betekent dat er wederom een vervanger benoemd dient te worden. De
  persoon die in aanmerking komt is de heer C. Vrolijk die inmiddels
  aangegeven heeft de benoeming te willen accepteren.
  De voorzitter stelt daarom conform artikel 8 RvO een ad-hoc
  commissie in bestaande uit de leden mevrouw Bernabela, mevrouw
  Coffie en mevrouw Hellburg-Makaai. De Eilandsraad gaat hiermee
  akkoord.
  De voorzitter vraagt aan de zojuist genoemde leden of ze akkoord
  gaan om de geloofsbrieven te onderzoeken waarna de commissie ter
  zitting het onderzoek initieert. Raadslid Coffie rapporteert als voorzitter
  van de commissie aan de raad en brengt naar voren dat de
  geloofsbrieven van de heer Vrolijk in orde zijn bevonden en verzoekt
  de voorzitter om de commissie onmiddellijk op te heffen. De voorzitter
  bedankt de commissie voor de diensten en heft deze op.
  Vervolgens verzoekt de voorzitter de heer Vrolijk om naar voren te
  komen en conform artikel 15 WolBES legt hij de eed af en wordt
  benoemd tot raadslid van de eilandsraad voor fractie MPB.

 3. 3

  Besluit

  NVT

  Conform artikel 46 van het Reglement van orde is er geen verzoek ontvangen voor vragenuur.

 4. 4

  Besluit

  De ingekomen stukken van periode 25 oktober tot en met 31
  december 2022 warden vastgesteld.
  De Financiele ondersteuning fracties (ER-2023000025) wordt
  vastgesteld.
  De wijzigingsvoorstellen t.b.v. de vaste commissies eilandsraad
  Bonaire warden voor fractie MPB en fractie Demokrat als volgt
  vastgesteld:
  MPB
  Lid vaste commissie B&O: dhr. Vrolijk (voorzitter)
  Plv. lid vaste commissie R&O: mevr. de Windt-Look
  Lid vaste commissie S&Z: dhr. Vrolijk (tevens plv. voorzitter)
  Lid vaste commissie T&H: mevr. de Windt-Look (voorzitter)
  Lid vaste commissie l&K: dhr. Vrolijk
  Lid vaste commissie WG & HA: dhr. Vrolijk
  DP
  Lid vaste commissie R&O: dhr. Abraham
  Plv. lid vaste commissie l&K: dhr. Crestian

  Voorzitter brengt naar voren dat in het presidium d.d. 9 januari jl.
  voorgesteld is om het document betreffende 'Financiele ondersteuning
  fracties (ER-2023000025)" toe te voegen aan de ingekomen stukken
  ter vaststelling.
  Tevens wordt voorgesteld om de twee wijzigingsvoorstellen van zowel
  fractie MPB (d.d. 31 januari 2023) als van fractie Demokrat (d.d. 29
  september 2022) inzake "bemensing vaste commissies eilandsraad
  Bonaire" toe te voegen aan de ingekomen stukken ter vaststelling.
  De voorzitter vraagt of de raad akkoord kan gaan met
  eerdergenoemde toevoegingen . De eilandsraad gaat hiermee akkoord.
  Vervolgens vraagt de voorzitter of de raad de ingekomen stukken
  inclusief de drie toegevoegde documenten kan vaststellen.

  Dokumentonan ku a drenta - Ingekomen stukken

  Periode
  25 oktober 2022 tot en met 31 december 2022
 5. 5

  Besluit

  NVT

  Conform artikel 47 van het Reglement van Orde is er geen verzoek ontvangen voor het inspreekrecht van burgers.

 6. 6

  Besluit

  De agenda wordt zoals hierboven voorgesteld vastgesteld.

  De voorzitter deelt mee schriftelijke vragen te hebben ontvangen van fractie Coffie conform artikel 45 RvO gericht aan het bestuurscollege waarbij verzocht is om in de eerstvolgende vergadering mondeling antwoord te geven. Hij stelt voor om dit als agendapunt 7, “Beantwoording schriftelijke vragen” te behandelen. Agendapunt 8 is “Sluiting”.

 7. 7

  Besluit

  NVT

  Fractieleider Koffie wordt in de gelegenheid gesteld om de brief te presenteren. Vervolgens constateert de voorzitter dat andere leden van het college niet aanwezig zijn en vraagt aan de indiener of zij schriftelijke beantwoording wenst.
   Fractieleider Coffie deelt mee mondelinge beantwoording te verwachten in de eerstvolgende vergadering van de raad. Naar aanleiding hiervan deelt ze mee een motie te hebben ingediend.

 8. 8

  Besluit

  Onderhavige motie inzake Asoteko wordt met 9 stemmen voor aangenomen

  Deze motie betreffende uitgifte erfpacht is door fractie Coffie ingediend en
  gepresenteerd. De voorzitter vraagt of de eilandsraad akkoord kan gaan met deze
  motie. Er wordt hoofdelijk gestemd.

 9. 8.a

  Besluit

  NVT

  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter en sluit hij de vergadering op
  om 20:30 uur.