Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

ER Meningsvormende Vergadering

Extra vergadering conform artikel 13 RvO

dinsdag 7 maart 2023

19:00

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  NVT

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur, verwelkomt de aanwezigen en deelt mee dat deze vergadering is opgeroepen door fracties MPB en UPB conform artikel 13 RvO. Vanwege het naleven van het RvO is het tijdstip van deze MVR verschoven van 16:00 uur naar 19:00 uur. De heer Rijna is voor zaken uitlandig. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Oleana.

 2. 2

  Besluit

  NVT

  De voorzitter geeft aan dat er geen aanvraag is ontvangen voor vragenuur conform artikel 46 van het Reglement van orde.

 3. 3

  Besluit

  NVT

  Conform artikel 47 van het Reglement van Orde is er een verzoek ontvangen voor het inspreken. De voorzitter nodigt de inspreker, mevrouw Seraus, naar voren om haar betoog te houden. Ze brengt haar ongenoegen naar voren inzake het puntensysteem en de bijbehorende maximale verhuurtarieven. Ze geeft o.a. dat het niet eerlijk is als zij minder huur mag vragen voor haar appartement in een wijk zoals Tera Kora dan andere investeerders die dezelfde soort appartementen bouwen in een wijk zoals Belnem. Dit brengt met zich mee dat ze meer moet aflossen bij de bank dan wat ze aan huur kan vragen. Ze benadrukt met klem dat de eilandsraad in 2019 gezorgd heeft voor dit probleem toen de Huurprijzenverordening en de Verhuursubsidie verordening vastgesteld werden. Nu maant Mevrouw Seraus de eilandsraad om het e.e.a. recht te trekken door rekening te houden met de particuliere investeerders. Er worden enkele vragen gesteld aan de inspreker die weer kort beantwoord worden.

 4. 4

  Besluit

  De agenda wordt zoals voorgesteld vastgesteld door de eilandsraad.

  Raadslid Coffie doet een voorstel van orde en stelt voor om het agendapunt “Beantwoording schriftelijke vragen” toe te voegen aan de agenda zodat haar eerdere brieven inzake Asoteko en Selibon beantwoord kunnen worden door het college. De raad gaat hiermee akkoord. 


  Vervolgens vraagt de voorzitter of de agenda als volgt kan worden vastgesteld: 
  5. Behandeling ontwerp Eilandsverordening tot wijziging van de verhuursubsidie verordening Bonaire en de huurcommissie- en huurprijzenverordening Bonaire (ER-202300064); 
  6. Beantwoording Schriftelijke vragen; 
  7. Sluiting

 5. 5

  Besluit

  Het ontwerp Eilandsverordening tot wijziging van de verhuursubsidie verordening Bonaire en de huurcommissie- en huurprijzenverordening Bonaire (ER-202300064) wordt met 5 stemmen voor en 4 stemmen tegen als voldoende behandeld geacht om naar de besluitvormende vergadering te sturen.

 6. 6

  Besluit

  NVT

  De voorzitter geeft de indiener van de schriftelijke vragen, raadslid Coffie, de gelegenheid om eerst haar brief inzake Asoteko (ER-202000040) d.d. 27 januari jl. te presenteren. Raadslid Coffie leest de brief voor waarna de vragen en de aanvullende vragen uitgebreid beantwoord worden door gedeputeerde Kroon.


  Vervolgens leest raadslid Coffie de brief inzake Selibon (Arch. nr. ER-2023000047) d.d. 31 januari jl. voor waarna gedeputeerde Kroon in de gelegenheid wordt gesteld om de vragen en de aanvullende vragen te beantwoorden.

 7. 7

  Besluit

  NVT

  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter en sluit hij de vergadering om 00:20 uur.